Reklamační řád

Upravuje vztahy při řešení reklamací mezi prodávajícím a kupujícím na internetovém obchodu ergo-interier.cz Prodávajícím je společnost Ergo interier IČ:27072801 DIČ:CZ27072801,zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 94210, kupujícím může být spotřebitel, nebo podnikatel. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

Uplatnění záruky

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést číslo prodejního dokladu (faktury), své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení naleznete níže.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Záruční lhůty

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka minimálně 2 roky,pokud je záruka delší je záruční doba uvedena u popisu zboží na webových stránkách, na faktuře nebo záručním listu. Uvedená záruka se nevztahuje při použití ve vícesměnném provozu. Pokud je výrobek používán ve vícesměnném provozu délku záruky lze uplatnit pouze v její poměrné části. Záruční doba počíná běžet okamžikem předáním zboží kupujícímu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

Vady při převzetí

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené bez zjevných vad vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Kupující je povinen při převzetí zboží vybalit a zkontrolovat zda nemá zjevnou vadu /vada výrobku způsobená přepravou se může objevit i v neporušeném balení.

Zjevnou vadou rozumíme např. mechanické poškození potahové látky, zlomení, ušpinění, podření plastových, dřevěných, kovových popř. jiných viditelných částí, nefunkční polohování, chybějící, či poškozené díly, zjevně vadné provedení čalounění apod.

Za zjevnou vadu se nepovažuje přírodní charakter kůže, a dřeva, ani viditelné konstrukční součásti (přiznané svary, hlavy šroubů, matic, spon apod.). Pokud kupující objeví zjevnou vadu je povinen ji bez odkladu nahlásit prodávajícímu.

 

Uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci, vyskytne-li se u výrobku v záruční době skrytá vada.

Za skrytou vadu se považuje významná ztráta funkčnosti, která omezuje užívání výrobku, náhlé poškození nebo zničení dílů při obvyklém použití výrobku. Za skrytou vadu se nepovažuje běžné opotřebení užíváním.

 • Vady způsobené nesprávným výběrem výrobku s ohledem na maximální nosnost, nebo výrobcem doporučené technické a ergonomické údaje.
 • Zjevné vady nereklamované ihned po převzetí zboží.
 • Poškození vzniklé agresivním prostředím (zvýšená prašnost, působení chemikálií, vysoká vlhkost apod.).
 • Poškození způsobené neodbornou manipulací, neodborným vybalováním, neodbornou demontáží dílů, proseknutí potahů ostrým předmětem, nevýrobními úpravami nebo jinými násilnými zásahy do konstrukce výrobku.
 • Poškození vzniklé nedostatečným, nebo nesprávným pravidelným ošetřováním a údržbou, zejména na uvolněné šroubové spoje.
 • Přirozené poškození běžným užíváním, opotřebení, ušpinění potahů a koleček, změna barvy povrchových úprav dřevěných a kovových částí oxidací stárnutím, poškrábáním apod.
 • Mechanické poškození měkkých částí područek o hranu stolu.
 • Přirozené zvuky, které vydává mechanika židle či rezonance kovových částí při jízdě na tvrdém povrchu.
 • Vrásnění nebo vytažení potahových látek, přírodní usně, koženky apod. vzniklé důsledkem protažení potahového materiálu nebo poklesem tvarovacích a kypřících materiálů při běžném používání.
 • Drobné estetické vady mimo hlavní funkční a viditelné části sedadel, trčící nitě, sváry na kovových částech, čalounické sponky apod., které nemají vliv na užívání.
 • Vady vzniklé nesprávným užíváním nebo přetěžováním výrobku přes doporučený váhový limit.
 • Výskyt rzi, nebo plísní, v důsledku umístění výrobku ve vlhkém a teplém prostředí.

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod ergo-interier.cz si je toho vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Soubory ke stažení

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka minimálně 2 roky,pokud je záruka delší je záruční doba uvedena u popisu zboží na webových stránkách, na faktuře nebo záručním listu. Uvedená záruka se nevztahuje při použití ve vícesměnném provozu. Pokud je výrobek používán ve vícesměnném provozu délku záruky lze uplatnit pouze v její poměrné části. Záruční doba počíná běžet okamžikem předáním zboží kupujícímu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

CHCI
10% SLEVU