Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR) je ERGO INTERIER, s.r.o., sídlem: Pod dálnicí 959/5, 141 00 Praha, IČ: 27072801, DIČ: CZ27072801. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94210

2. (dále jen: „správce“).

3. Kontaktní údaje správce jsou obchod@ergo-interier.cz., tel.: +420 241 485 797

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zákonný důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních a marketingových sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

2. Ze strany správce nedochází k automatickému zpracování osobních údajů.

III.
Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, příp. data narození, IČ/DIČ) E-mailová komunikace, kontaktní formulář

Pověření zaměstnanci správce

Subdodavatelé (IT správa, dodavatelé/ výrobci, přepravní společnosti, montážní společnosti a účetní společnost)
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních a marketingových sdělení) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Pověření zaměstnanci správce, cloudová úložiště, subdodavatelé (IT správa)
Souhlas Marketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory Formulář pro newsletter Pověření zaměstnanci správce, cloudová úložiště

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Správce v souvislosti s plněním výše uvedených zákonných důvodů poskytuje informace dalším příjemcům pouze v odůvodněných případech, a to dalším zpracovatelům, spolupracujícím se společností ERGO INTERIER s. r. o. na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zejména v oblasti IT správy, dodavatelů/ výrobců, přepravců, montážní a účetní společnosti. Seznam je dostupný zde.

2. a dále v zákonem stanovených případech příslušným orgánům veřejné moci či případně jiným zainteresovaným subjektů, pro naplnění výše uvedeného účelu zpracování či z důvodu ochrany našich práv (např. pojišťovny, soudy)

3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 • Úřad pro ochranu osobních údajů: IČ: 708 37627 se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 Praha 7, https://www.ouuu.cz

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Soubory cookies

Podrobné informace o souborech cookies naleznete zde.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. Detailní popis nařízení a práv a povinností s ní spojených jsou k nalezení na portálu https://www.eudgpr.org

CHCI
10% SLEVU